News | Nov 24 2017

Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy: Official weights

Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy and the undercard hit the scales in New York City
Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy
Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy  |  Stacey Verbeek

Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy weigh in.

Sergey Kovalev weighed in at 174 lbs and Vyacheslav Shabranskyy was 174.8 lbs

Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy